Privacystatement

Inleiding

Deze website, www.cidg.nl, wordt onderhouden door Maatschap Doets en Wartena, Consultants in de Gezondheidszorg  (hierna: “Consultants in de Gezondheidszorg”). In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Consultants in de Gezondheidszorg omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website en op welke wijze de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG“) binnen haar organisatie is geïmplementeerd.

In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Consultants in de Gezondheidszorg

Consultants in de Gezondheidszorg is gevestigd te Almere en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 72757167 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Consultants in de Gezondheidszorg bereikbaar op telefoonnummer +31 6 53 44 99 70. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is michel.wartena@cidg.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Consultants in de Gezondheidszorg heeft een verwerkingsregister opgesteld. In dit verwerkingsregister zijn de persoonsgegevens welke onder haar verantwoordelijkheid worden verwerkt, uiteengezet. De verwerking van uw persoonsgegevens door Consultants in de Gezondheidszorg als verwerkingsverantwoordelijke zal Consultants in de Gezondheidszorg in dit privacybeleid omschrijven.

Website

Op de website van Consultants in de Gezondheidszorg is een contactformulier aanwezig. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt Consultants in de Gezondheidszorg u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
-Naam;
-E-mail;         
-Telefoonnummer.

Consultants in de Gezondheidszorg verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, klacht of andersoortige communicatie en contacten. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Consultants in de Gezondheidszorg en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Consultants in de Gezondheidszorg en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie en contacten op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie en contacten nodig is. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Overige verwerkingen

Bewaren van NAW-gegevens ten behoeve van de dienstverlening

Deze gegevens worden door Consultants in de Gezondheidszorg opgeslagen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en/of de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Consultants in de Gezondheidszorg. Dit zodat Consultants in de Gezondheidszorg haar diensten op een zo goed mogelijke wijze kan uitvoeren. Persoonsgegevens die nodig zijn ten behoeve van de door Consultants in de Gezondheidszorg te verlenen diensten worden maximaal vijf jaar plus zes maanden bewaard, gerekend vanaf de dag dat de dienstverlening is geëindigd. Deze termijn is gebaseerd op de wettelijke verjaringstermijn voor aansprakelijkheid.

Bewaren van administratieve gegevens

Consultants in de Gezondheidszorg dient haar administratieve gegevens zeven jaar te bewaren. Dit betreft de fiscale bewaarplicht. Het is derhalve mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Consultants in de Gezondheidszorg genoodzaakt is uw persoonsgegevens te bewaren. Deze verwerking van persoonsgegeven is alsdan noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden) verwijst Consultants in de Gezondheidszorg u naar de website van de Belastingdienst.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Consultants in de Gezondheidszorg hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Consultants in de Gezondheidszorg de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Consultants in de Gezondheidszorg worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Consultants in de Gezondheidszorg en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Consultants in de Gezondheidszorg te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Consultants in de Gezondheidszorg te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 25-05-2020.